Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Från NF till FN

Författare
Pichat Punyasai
9, Södra skolan
Ingår i arbetsområden
- 2:a världskriget

Från NF till FN

 

Pichat Punyasai

Historia Södra skolan

Vt 2015 Motala

Handledare Brittmari Lidén

Innehållsförteckning

Inledning, syfte och frågeställningar

Nationernas förbund

Förenta nationerna

FN:s system, skillnader och likheter mellan NF och FN

FN:s 6 huvudorgan

Avslutning

Källor

 

Inledning

Anledningen till att jag har valt det här ämnet är för att jag är intresserad av krig och jag vill fördjupa mig mer i det här ämnet. Många kanske tycker att historia är svårt men jag tycker att det är intressant att få veta vad som har hänt förr i tiden! Ungdomar i nutid börjar glömma historia. Så jag vill och tycker att det är viktigt att ungdomar ska läsa mer historia.

Syfte

Mitt syftet är att ta reda på varför NF bildades, vem/ vilka som bildade förbundet och varför har NF blivit FN.

Frågeställningar

När bildades NF ?

Vad var orsaken till att NF bildades ?

Vilka länder blev medlemmar ?

Vad arbetar FN:s organisation mot ?

Vad är skillnaden mellan NF och FN ?

Vad är FN:s målsättning ?

NF – Nationernas Förbund

Efter första världskriget blev människor rädda för att det skulle bli ett stort krig igen. Därför bildade USA:s president Woodrow Wilson NF år 1920. Men USA var inte medlem i NF. Medlemmarna var de som segrat i första världskriget. Deras syfte var att bevara fred mellan länder, förhindra krig och hjälpa de länder som blev erövrade under kriget till att bli mer självständiga.

NF hade sitt högkvarter i Geneve. Alla medlemsstater i förbundsförsamling hade vardera en röst. Men den större makten hade NF som dominerades av de permanenta medlemmarna Japan, Frankrike, Storbritannien och Italien.

Under 1920 talet fick NF en bra start. Det berodde på att det rådde fred. De löste en del konflikter bland annat en strid om Åland mellan Finland och Sverige. Det bröt ut ett stort krig i världen på 1930-talet som NF inte kunde hindra. Utbrottet av andra världskriget gjorde att NF lades ner och år 1946 upphörde NF.

USA:s president Woodrow Wilson som grundade NF år 1920

Förenta nationerna – FN

Förenta nationerna( FN ) bildades efter att NF upphörde. Idag finns det 192 länder som är medlemmar i FN. Deras syfte är att bevara fred och att alla länder ska respektera varandra. Alla medlemmar har en röst i Generalförsamlingen i New York USA. Där håller de i många viktiga debatter och olika frågor. Generalförsamlingen kan inte fatta beslut som alla medlemmar måste följa. Men i stället skrivs resolutioner, där Generalförsamlingen föreslår vad medlemmarna ska göra t ex. att minska antalet människor som är fattiga i världen och hjälpa barn som inte ha nånstans att bo.

FN- konventioner är en överenskommelser som Förenta nationerna har hjälpt till att ta fram och som flera länder lovat att följa, exempelvis FN:s konvention mot tortyr.

FN:s grundprinciper

Alla medlemmarna:

- är suveräna och jämlika

- ska värdigt och uppriktigt arbeta för de förpliktelser som de har åtagit sig genom att skriva under FN

- ska avgöra sina internationella tvister medel och avstå från att hota eller bruka våld mot FN stadgan

- ska stödja FN vid varje enskild aktion som organisationen verkställer

FN:s målsättning

Att bevara fred mellan länder och människor, se till människors säkerhet och att lösa konflikter som kan leda till krig.

Att utveckla vänskap mellan nationerna och att stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Att människor ska respektera alla regler som finns inom varje land .

Att utveckla ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära problem och att stärka respekten för mänskliga rättigheter för alla utan undantag.

FN:s nuvarande generalsekreterare är Ban Ki-moon och kommer från Sydkorea

FN:s system

FN:s medlemsstater arbetar för att skydda mänskliga rättigheter t. ex kvinnor och barns rättigheter.

Dessutom arbetar Förenta nationerna med att slåss mot epidemier, svält och fattigdom.

I hela världen hjälper FN och dess organisation med att dela ut livsmedel och att skydda folk. mot våld och att hjälpa till att utveckla livsmedelsproduktion och att stabilisera den ekonomiska marknaden.

Skillnader mellan NF och FN

Nationernas förbund hade sitt högkvarter i Geneve medan Förenta nationerna har sitt högkvarter i New York men båda har samma huvudorgan. De permanenta medlemsstaterna i NF består av

Storbritannien och Frankrike. De som har bytts ut var Japan och Italien. FN:s permanenta medlemsstater består av Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland. När jag skulle leta NF information då hittade jag väldigt lite. Men istället finns det mycket information i FN..

Dessutom en skillnad som jag tycker är att FN är mer aktivare än NF när det gäller att hindra konflikter.

Likheter mellan NF och FN

En likhet som jag kommer på är att båda NF och FN har samma syfte. Och deras syfte är att bevara fred och att öka förståelse mellan länder. Dessutom bekämpning mot fattigdom, tortyr, dela ut livsmedel och hjälpa till att utveckla länder som ligger bakom.

FN:s 6 huvudorgan

1. Generalförsamlingen

2.Säkerhetsrådet

3. Ekonomiska och sociala rådet

4. Förvaltarskapsrådet

5. Internationella domstolen

6. Sekretariatet

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är ett viktigt organ. Där sitter alla medlemsstater och diskuterar olika frågor och alla medlemsstater har en röst i generalförsamlingen. Om ett beslut ska avgöras krävs det två tredjedelars majoritet. Generalförsamlingen har rätt att diskutera och rekommendera alla frågor som faller inom ramen för FN-stadgan

Säkerhetsrådet

Huvudansvaret är att bevara fred och säkerhet. De får inte hota eller använda våld mot andra stater. Medlemsstaterna måste följa rådets beslut. Det finns 15 medlemmar och fem av de är permanenta medlemmar. Det innebär att de byts aldrig ut. Det är Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Generalförsamlingen väljer de andra 10 medlemmarna. Det krävs 9 röster för att fatta ett beslut i procedurfrågor. Men ändå går det inte om en av de permanenta medlemsstaterna röstar nej då kan inte beslut fattas. Säkerhetsrådet rekommenderar en kandidat vid val av generalsekreterare och rekommenderar inval av nya i organisationen till generalförsamlingen.

Ekonomiska och sociala rådet

(Economic and Social Council; ECOSOC) tar hand om de ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära uppgifterna. Rådet har 54 medlemmar som väljs av generalförsamlingen för en treårsperiod. Rådet ger förslag till ledarverksamheter som t. ex att genomföra utvecklingsprogram, främja mänskliga rättigheter, miljöskydd och att förebygga brott.

Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet grundades år 1945. Deras uppgift var att övervaka förvaltarskapsområdet och förbereda de till självständighet. Men idag har det egentligen ingen uppgift längre.

Internationella Domstolen

Internationella Domstolen är FN:s högsta juridiska huvudorgan som avgör juridiska konflikter mellan medlemsländer. Internationella Domstolen består av 15 domare som väljs utav generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Domstolens uppgift är att döma tvister mellan länder, inte personer och båda parterna måste följa beslutet.

Sekretariatet

Sekretariatet leds av FN:s generalsekreterare som arbetar med att bekosta bidrag från medlemsländerna. Dessutom sköter de det dagliga arbetet tillsammans med en stor tjänstemannakår.

Avslutning

Jag skulle vilja tacka FN för att det finns idag och arbetar för barn och kvinnors rättigheter. Om de hade inte funnits än då hade hela världen blivit kaos, massa krig och konflikter. Tyvärr har jag hört att FN jobba ganska trögt när det gäller krig och barn drabbas av krig. Så jag skulle vilja tacka er jätte mycket om ni kan jobba snabbare.

 

 

Källor

 http://www.mimersbrunn.se/Nationernas_Foerbund_och_Foerenta_nationerna_5865.htm ( 8/3/2015)

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationernas_f%C3%B6rbund (8/3/2015)

 

http://sv.wikipedia.Org/wiki/FN (8/3/2015)

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fnb ( 24/3/2015 )

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/nationernas-f%C3%B6rbund (24/32015 )

 

https://www.google.se/search?The_Gap_in_the_Bridge.gif  ( 26/3/2015 )

 

https://www.google.se/search?q=nf+nationernas+f%C3%B6rbund+symbol%3 ( 28/03/2015 )

 

www.fn.se ( 30/3/2015 )

 

https://www.google.se/search?q=woodrow+wilson+FN&biw=1024&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UwUdVcmgJoeN (2/3/2015 )

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder