Lapp till läraren

Koden för arbetet du vill arbeta med

← Tillbaka till sökning ×

Broby skolhem - Ett hem för vanartiga flickor

Författare
Tobias Bergenudd
SA12A, Platengymnasiet, Motala
Ingår i arbetsområden
- Söderköping
- Samhälle

Handledare: Camilla Prytz

Innehållsförteckning

1 Inledning

 1.1 Bakgrund.

 1.2 Syfte och frågeställningar

 1.3 Källor och metod.

 1.4 Definitioner

2 Undersökningsdel

 2.1 Anledningen till att flickorna hamnade på skolhemmet

 2.2 Flickornas likheter och skillnader

 2.3 Flickornas tid innan och på Broby skolhem

3 Avslutning

 3.1 Diskussion

 3.2 Källförtäckning

 

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Förr i tiden fanns det väldigt många olika slags skolhem runt om i Sverige, idag ser det inte likadant ut. Ofta var skolhemmen delade efter kön, dvs. skilda hem för flickor och pojkar. Skolhemmen då skiljer sig från dagens ”skolhem”. Broby skolhem, var ett hem för vanartiga flickor, hemmet låg i Söderköping. Flickorna som bodde på hemmet skiljde sig mycket från varandra, jag har valt att undersöka tre olika flickor som under en tid bodde och levde på hemmet. Ett annat namn för skolhem som användes var uppfostringsanstalt. På dessa hem bodde det så kallade vanartiga flickor/pojkar. Det krävdes inte alls mycket för att hamna på dessa hem, lögnaktighet var en vanlig orsak.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med det här arbetet är att undersöka vad som gjorde att flickorna hamnade på hemmet, samt jämföra och se hur flickornas liv sett ut innan och under tiden var på hemmet. För att besvara detta har jag använt mig av följande frågeställningar:

Hur kommer det sig att flickorna hamnade där?
Vilka likheter och skillnader har flickorna?
Hur var deras tid på hemmet, skötte de sig?

1.3 Källor och metod

För att besvara mina frågor och för att uppfylla mitt syfte har jag varit på landsarkivet i Vadstena där jag undersökt handlingar om de olika personerna på Broby skolhem. Jag har sedan studerat personerna och deras liv för att kunna svara på mina frågeställningar.

1.4 Definitioner

Vanartad[1]: Betyder samma sak som ouppfostrad, missanpassad, störd, stygg och elak.
Tuberkulos[2]: Är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien. Tuberkulos drabbar framförallt lungorna, men kan även angripa andra organ som centrala nervsystemet, könsorganen, blodomloppet, skelettet, leder eller huden.
Fåfänga[3]: Fåfänga är överdriven tro på, och hopp om, ytans förmåga att imponera

2 Undersökningsdel

2.1 Anledningen till att flickorna hamnade på skolhemmet

Stina Margit Sofia Gustavsson hamnade på hemmet efter att hennes pappa John Sigfrid Gustavsson anmält henne på grund av olydnad i hemmet, vilket även förekom utanför hemmet, hon ska även ha varit oartig. I anmälan nämndes även att Stina ska ha snattat. Stina ska ha varnats flera gånger, samt blivit utsatt för aga i hemmet, dock utan förbättring. Därför tog hennes pappa kontakt med barnavårdsnämnden och bad dem placera hans dotter i ett lämpligt skyddshem där hon skulle få uppfostran. I förhör erkände Stina snatteri samt att ha varit oärlig. Eftersom detta förekommit vid flertaliga tillfällen beslöt man att Stina skulle placeras på ett skyddshem.Anna Lisa Karlsson anmäldes till skyddstillsyn av Diakon Norström på grund av hennes dåliga förhållanden i hemmet. Annas mor låg dödssjuk i lungtuberkulos, vilket hon senare kom att avlida av. Hennes far Lars Reinhold Karlsson ansågs inte vara lämplig att ta hand om Anna efter moderns död, han vid flera tillfällen blivit anmäld till nykterhetsnämnden. Anna hade den sista tiden väldigt mycket frånvaro i skolan, då hon var tvungen att ta hand om både hemmet och hennes sjuka mor. Hennes två äldre systrar ansågs inte heller vara lämpliga att ta över vårdnaden över Anna och hushållet, den ena systern, Sally Linnéa Karlsson beskrevs som slö och ouppfostrad, därför var hon inte lämplig för vårdnaden. Den andra systern Hildur Maria Viktoria hade även hon lungtuberkulos, så långt utvecklad att den ej kunde botas. Vid en läkarundersökning upptäcktes lungkörteltuberkulos hos Anna, därför beslöt man att ett nytt hem var nödvändigt för att hon skulle kunna räddas från sjukdomen. Därför omhändertogs Anna och placerades vid ett skyddshem.

Greta Vilhelmina Viktoria Johansson omhändertogs av barnavådsnämnden efter att hennes mor avlidit, då hon varken fick underhåll, vård eller tillsyn i hemmet av sin far. I protokollet för omhändertagandet nämndes även att Greta på skolgården ska ha hittat någon annans penna och linjal, och tagit med det hem. Hon placerades på ett barnhem under en tid, sedan förflyttades hon till en familj på Öland, där hon inte alls trivdes. Hon önskade att bli tillbaka flyttad till barnhemmet, där hon hade alla sina vänner, vilket man accepterade att göra.

2.2 Flickornas likheter och skillnader

Stina Margit Sofia Gustavsson hamnade på hemmet efter att hennes far anmält henne på grund av dåligt uppförande i och utanför hemmet, medan de två andra flickorna Anna Lisa Karlsson och Greta Vilhelmina Viktoria Johansson hamnade där på grund av dåliga förhållanden i hemmet. Både Anna och Gretas mor gick bort, och därför kunde inte deras far ta hand om både dem och hushållet.
Stina ska ha varit väldigt opålitlig och slö, vilket de två andra tjejerna inte alls visade tecken på att vara. Däremot var Stina väldigt duktig och framgångsrik i skolan, vilket även stämde in på Anna, i majoriteten av ämnena benämndes de båda med ”med nöje godkänt, samt med beröm godkänt”. I Gretas fall saknades det papper på hennes skolbetyg, däremot beskrevs Greta som väldigt duktig av barnavådsnämnen, hon ansågs inte vara en av de vanartiga flickorna, och med ett tryggt och bra boende skulle hon inte vara till några problem.
Flickornas hälsotillstånd var blandat, Anna upptäcktes bära på lungkörteltuberkulos medan de två andra tjejerna hade en väldigt bra hälsa utan några anmärkningar från hälsovårdsnämnden. Greta ska ha blivit våldtagen en tid innan hon togs in på skolhemmet, men i efterhand såg man inga skador på hennes kropp.

2.3 Flickornas tid innan och på Broby skolhem

Stina Margit Sofia Gustavsson ska under vistelsen på Broby skolhem varit väldigt opålitlig, lögnaktig och oärligt. Hon ska ha visat förbättringar under sina sista två år på hemmet, dock inte tillräckligt för att man skulle kunna lita på henne. Hon ska ha ljugit mycket för sina vänner under sin tid på hemmet, för att få sina vänners respekt ska hon ha ljugit om sitt fina hem, som endast fanns i hennes fantasi. Trots hennes fåfänga ska hon ha haft stora arbetsmöjligheter, hon vävde och skötte hushåll väldigt bra. Hon fick arbete på godsägaren Rydbergs gård, där hon inte alls skötte sitt arbete, även där märkte man av hennes oärlighet. Hon misstänks ha stulit en balklänning, en handväska samt en guldnål med äkta pärla.
Hon ansågs inte vara lämplig att vara kvar på Broby skolhem då hennes inflytande på sina vänner varit allt för stort, vilket ansågs skadligt för de andra flickorna.

Anna Lisa Karlsson hade vid ett tillfälle gömt sig kvar hos sina släktingar efter ett besök från hemmet. Där ska hon ha stanna i ett par veckors tid utan tillstånd. Polis tillkallades men hennes släktingar ville ej erkänna var hon befunnit sig under den tid hon saknats. Anna ska ha varit väldigt opålitlig i sina uppgifter om försvinnandet. Väl på skolhemmet ska hon ha varit väldigt oartig till en början, men med tiden ska hon ha utvecklats och ändrat sitt beteende. Efter sitt försvinnande klagade hon över för mycket arbete, och därför söktes ett fosterhem för henne. Hon flyttades till ett fosterhem, även där hade hon svårt med motivationen att sköta sina arbeten. Även där ifrån ska hon efter ett besök hos sina släktingar blivit kvar längre än lovat. Återigen kontaktades hennes släktingar och Anna lovade att hon skulle återvänta till sitt fosterhem.

Greta Vilhelmina Viktoria Johansson togs först in på barnavårdsnämndens barnhem i Kalmar, på barnhemmet ska eleverna haft det relativt bra. Hon trivdes och ville stanna kvar så länge som möjligt. Senare förflyttades Greta till en familj på Öland, där hon inte alls trivdes, hon önskade då att bli flyttad tillbaka till det tidigare barnhem hon varit på. Hon gjorde sig skyldig till stöld då hon tog med sig en linjal och en penna hem, som hon hittat på skolgården. Hon ska ha försökt få anställning som hjälpreda i en familj, men hon var efter en tid tvungen att sluta på grund av sitt dåliga uppförande. Efter detta förflyttades hon till sist till Broby skolhem.

3 Avslutning

3.1 Diskussion

Vad som krävs för att bli intagen på speciella skolhem idag är skiljer sig mot förr, idag krävs det mer än att man är opålitlig och slö. Under tidiga 1900-talet var kraven inte alls lika höga. Skötte du dig inte hemma, var olydig och hade dålig attityd mot dina föräldrar var det nog med anledningar till att de skulle ansöka om att placera dig i ett hem. Mitt syfte var att jämföra de tre olika flickorna som under en tid gick på Broby skolhem, jag har hittat flera likheter samt olikheter hos flickorna. Två av dem hamnade på hemmet då deras mamma gått bort, och på grund av att deras pappa inte var kapabel till att sköta vårdnaden efter dödsfallet. Flickorna erbjöds ofta arbetschanser på eller utanför hemmet, det kunde till exempel vara som hjälpreda hos en annan familj, något som framgår tydligt hos flickorna är att ingen av dem skötte detta arbete på ett bra sätt, de var slöa och ointresserade. Den tredje av flickan blev anmäld av sin egen pappa, hon hade gjort sig skyldig till snatteri, men även varit olydig och oartig i hemmet. Chansen att något liknanden skulle hända idag, att en flicka blir förflyttad till ett skolhem för olydighet, oartighet samt mindre snatteri är väldigt liten. Jag tycker det är intressant att se hur saker har förändrats sedan dess, sättet man såg på ”vanartighet” då, och hur vi ser på det idag. Att kalla någon som var vanartad på den tiden för störd var helt normalt, det krävdes alltså inte mer än att du var oartig. Det är svårt att definiera vad vi anser som vanartigt idag, vi skulle nog kalla det uppkäftighet eller allmänt olydig och elak.
En annan sak som är anmärkningsvärt är i Greta Johanssons fall, där det i protokollet för omhändertagandet står att hon gjort sig skyldig till stöld av en penna och linjal hon hittat på skolgården. Vad de ansåg som stöld på den tiden har också förändrats mot vad hur vi ser på det idag. Jag känner att jag fått ut det jag vill med arbetet, jag har kunnat besvara mina frågeställningar och uppfyllt mitt syfte med arbetet.

3.2 Källförteckning

Otryckt material:

Personliga handlingar om Stina Margit Sofia Gustavsson, Anna Lisa Karlsson och Greta Vilhelmina Viktoria Johansson från Landsarkivet i Vadstena. Hämtade 2014-03-10

Elektroniska källor:

Vanartighet: http://www.synonymer.se/?query=vanartad Hämtad 2014-04-12
Tuberkulos: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos Hämtad 2014-05-10
Fåfänga: http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5f%C3%A4nga Hämtad 2014-05-10

[1] http://www.synonymer.se/?query=vanartad

[2] http://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos

[3] http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5f%C3%A4nga

 

 

×

Sök efter personer, platser och saker!

×

Välj plats
Välj ålder